Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo uzgadniania z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy w sposób indywidualny, przy uwzględnieniu nakładu pracy adwokata oraz zawiłości sprawy. W sprawach, które zostaną nam przekazane do prowadzenia, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stosujemy system stawek godzinowych, jak również system wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku sporów sądowych, dodatkowo możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy (success fee). Wybór określonego wariantu cenowego jest uzależniony od charakteru danej sprawy oraz indywidualnie ustalonych z Klientem zasad współpracy
Koszty reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych uzależnione są od wartości dochodzonego roszczenia. Przy ustalaniu wynagrodzenia Kancelaria stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami).