Dla osób fizycznych

Usługi kancelarii są świadczone poprzez: udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, zastępstwo procesowe przed Sądami, Prokuraturą i Organami Administracji Państwowej i Samorządowej.

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką:

Dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru klienta, kancelaria świadczy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź też w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do indywidualnego i kreatywnego podejścia do każdej sprawy, dyspozycyjność oraz bieżącego informowania Klientów o okolicznościach pojawiających się w sprawie.

Windykacja należności

Windykacja przedsądowa
Na etapie przedsądowym podejmujemy działania w następującym zakresie:
- sprawdzenie, potwierdzenie i weryfikacja danych dłużnika na podstawie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, danych Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Rejestru Sądowego itp.,
- wezwanie dłużnika do zapłaty,
- uzyskanie pisemnego uznania długu przez dłużnika.

Windykacja sądowo - komornicza
- zawezwanie do próby ugodowej,
- wytoczenie powództwa o zapłatę,
- uzyskanie wyroku zapłaty, nakazu zapłaty,
- uzyskanie klauzuli wykonalności na wyrok/nakaz zapłaty,
- wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
- sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska),
- występowanie do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego i reprezentowanie wierzyciela w tym postępowaniu,
- sporządzenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku,
- sporządzenie do właściwego sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.